تروما یا مصدومیت عبارت است از آسیب به بدن در اثر مواجهه حاد با انرژی كه از آستانه تحمیل فیزیولوژیك بدنی بیشتر باشد. در برخی موارد (مانند غرق‌شدگی، خفگی، یخ‌زدگی) مصدومیت در اثر كاهش دسترسی به یكی از عناصر حیاتی رخ می‌دهد.
مصدومیت‌ها یكی از مهمترین چالش‌های سلامت در قرن حاضر را تشكیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۰ مصدومیت‌ها بیش از ۱۲ درصد از سال‌های از دست رفته عمر در اثر مرگ یا ناتوانی را در کل جهان به خود اختصاص داده بود.
در كشورهای اروپایی، مصدومیت سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان را تشكیل می‌دهد. بیش از ۹۰ درصد مرگ ناشی از مصدومیت‌ها، در کشورهای با درآمد کم و متوسط اتفاق می‌افتد.
مركز تحقیقات تروما و جراحی سینا از سال ۱۳۸۳ با كسب ردیف مستقل بودجه، نسبت به پذیرش و بررسی طرح‌های پژوهشی با موضوع تروما و جراحی اقدام نموده و با تصویب و حمایت از اجرای بیش از ۲۰۰ طرح پژوهشی، تلاش نموده است تا از پژوهش در زمینه تروما و پیشگیری از مصدومیت حمایت شایسته‌ای به عمل آورد.