دانشجویان ومحققینی که کار تحقیقاتی انجام داده اند:

 

 

دکتر آیدین عابدی

دکتر محسن نوری

دکتر مرجان علیمی

دکتر نیما حافظی نژاد

دکتر محسن صادقی

دکتر محمد کاظم صباح

دکتر حسام اکبری

دکتر یلدا سلیمان اختیاری

دکتر سیما رافعی

دکتر صبا جعفر پور

دکتر رادین ماهروالنقش

دکتر حشمت الله قوامی

دکتر محسن ناطق

دکتر سید بهزاد جزایری

دکتر الهام پیروز

دکتر سیما شیخ قمی

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر وحید اسلامی

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر آیدا شکوری مطلق

دکتر شروین تسلیمی

دکتر شایان عبدالله زادگان

دکتر مهدی صفدریان

دکتر مونا مخاطب

دکتر رضا فرحی روز

دکتر مطهره رضوان

دکتر مریم میرکوهی

دکتر امیر آذر همایون

دکتر پدرام حیدری

دکتر سعیده شیردل

دکتر علی یوسفیان

دکتر هلاله ربیعی

دکتر سارا گنجی

دکتر محمد خاک

دکتر مریم تهرانی

دکتر مرضیه حسنی جیردهی

دکتر بهارک ثابت دیوشلی

دکتر سارا بیگی

دکتر محسن شمس

دکتر آبتین شهلایی