مرکز تحقیقات تروما با همکاری دانشگاه مکانیک دانشگاه شریف، آزمایشگاهی را برای شبیه سازی تصادفات ترافیکی با تمرکز بر ایمنی افراد پیاده دایر نموده است.

هدف این آزمایشگاه ، ابداع مهندسی و ارتقای ایمنی افراد پیاده در معابر می باشد.

به منظور انجام مطالعات بیولوژیک، امکانات نگهداری طولانی مدت این نمونه در مرکز ایجاد شده و آماده بهره برداری می باشد. در این آزمایشگاه، نمونه های زیستی حسب مورد در دمای منهای 86 درجه و منهای 196 درجه نگهداری می شوند.

این مجموعه، آمادگی پذیرش و نگهداری نمونه های زیستی محققین رشته های جراحی و تمامی گرایشهشای مرتبط با تروما را دارد.

این آزمایشگاه به صورت تخصصی در زمینه ترافیک و رانندگی تجهیز شده و قادر به انجام تست های زیر است:

  • Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test
  • Adaptive Matrices Test
  • Reaction Test
  • Peripheral Perception
  • Cognitrone
  • Detemination Test

 

آزمایشگاه روانشناسی پذیرای پژوهشگرانی است که علاقه مند به پژوهش در زمینۀ ایمنی ترافیک می باشند. از جمله پژوهش های جاری در این آزمایشگاه می توان به بررسی تاثیر انواع داروهای رایج بر کارایی افراد در حین رانندگی اشاره نمود.

این آزمایشگاه قادر است تا شواهد ملموسی برای تدوین بازنگری مقررات رانندگی (مثل حداکثر زمان مجاز رانندگی در فواصل طولانی) ارائه نماید.