این مرکز از سال 1391 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی می پذیرد