انجمن علمی ترومای ایران متشکل از کلیه گروههای تخصصی مرتبط با بیماران ترومایی عضومی پذیرد.

ima-net.ir/sites/isatrau

برای عضویت وشرکت در برنامه های آموزشی این انجمن از طریق لینک زیر اقدام فرمائید:

ima-trauma.ir