مرکز تحقیقات تروما با همکاری دانشگاه مکانیک دانشگاه شریف، آزمایشگاهی را برای شبیه سازی تصادفات ترافیکی با تمرکز بر ایمنی افراد پیاده دایر نموده است.

هدف این آزمایشگاه ، ابداع مهندسی و ارتقای ایمنی افراد پیاده در معابر می باشد.