به منظور انجام مطالعات بیولوژیک، امکانات نگهداری طولانی مدت این نمونه در مرکز ایجاد شده و آماده بهره برداری می باشد. در این آزمایشگاه، نمونه های زیستی حسب مورد در دمای منهای 86 درجه و منهای 196 درجه نگهداری می شوند.

این مجموعه، آمادگی پذیرش و نگهداری نمونه های زیستی محققین رشته های جراحی و تمامی گرایشهشای مرتبط با تروما را دارد.