ریاست: آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

معاونت پژوهشی: آقای دکتر وفا رحیمی موقر

 

شورای پژوهشی (به ترتیب الفبا):

  • آقای دکتر وفا رحیمی موقر 
  • آقای دکتر موسی زرگر
  • آقای دکتر محمدرضا زارعی 
  • آقای دکتر سهیل سعادت
  • آقای دکتر پیمان سلامتی
  • آقای دکتر جواد سلیمی
  • آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
  • آقای دکتر مجید معینی
  • آقای دکتر عادل یزدانخواه